Banner Mijn Loopbaan
 

Actueel: check nieuwe vragen en antwoorden

Bekijk ze hier
 

Veelgestelde vragen door werkgeversKan ik als werkgever de loonsverhoging van een medewerker ook tegenhouden?

U kunt boven het midden van de loongroep tot maximaal twee keer tot de slotsom komen dat iemand matig functioneert. Een derde keer ‘matig’ betekent namelijk toch een extra loonstapje of het is tijd om, op basis van goed opgebouwd dossier, afscheid te nemen van de medewerker. Zo’n oordeel moet dan wel zijn gebaseerd op feitelijke gegevens. Persoonlijke antipathie mag natuurlijk niet de maatstaf zijn. Na die twee keer ‘matig’ moet uw werknemer wel doorschuiven naar een hogere loontrede. Dan kunt u weer tot maximaal twee keer een loonsverhoging tegenhouden vanwege matig presteren.

Pakken alle leerlingenlonen nu lager uit?

Nee. Hoe hoger de leeftijd dat leerlingen instromen, hoe groter het voordeel qua uurloon is volgens de oude cao. Een voorbeeld: een 16-jarige jongen die net van het VMBO komt kreeg in de oude situatie € 4,14 per uur (per 1 januari 2013) voor niveau 1 en nu € 5,04.  

Een ander voorbeeld: iemand van 18 jaar die in opleiding is voor schilder zou volgens de oude situatie per 1 januari 2013 volgens de cao € 6,77 per uur verdienen. Binnen het nieuwe functie- en loongebouw bedraagt dat € 5,63.

Zijn beoordelingsgesprekken verplicht?

Nee, maar ze zijn wel in ieders belang. Leg de gesprekken goed vast en onderbouw het uitstekend, voldoende of matig presteren. Een goed onderbouwd dossier helpt ook in geval van conflicten. Let op: vanaf 2014 is het houden van een beoordelingsgesprek verplicht. Houdt u geen beoordelingsgesprekken, dan volgt automatisch een loonsverhoging. Bekijk de leidraad beoordelen werknemers en het beoordelingsformulier. Let op: Beoordelingsgesprekken vinden alleen plaats met medewerkers die minimaal drie maanden in dienst zijn.

Wat doe ik als we het onderling niet eens zijn?

Werkgevers en werknemers die het niet eens zijn met elkaar over zaken die te maken hebben met het functie- en loongebouw kunnen bezwaar maken bij de Geschillencommissie. Bekijk het reglement.

Waarom staat FOSAG achter het nieuwe functie- en loongebouw?

FOSAG is blij met deze vernieuwing van de bedrijfstak. Goed functioneren wordt beloond en het loopbaanperspectief wordt verruimd. Het aantrekken van nieuw personeel wordt goedkoper, net zoals de tarieven voor oudere leerlingen.

Terugzetten in loongroep?

Een leerling die de opleiding tot gezel volgt (niveau 3) wordt ingedeeld in loongroep 5. Na afronding van zijn opleiding blijkt hij werkzaamheden uit te voeren die passen in de functiebeschrijving Schilder en niet in de functiebeschrijving Allround Schilder. Blijft hij in loongroep 5 of mag hij dan teruggezet worden naar loongroep 4? 
Als deze werknemer na afronding van de opleiding MBO-niveau 3 de functie van schilder in functiegroep 4 uitoefent, komt hij terecht in functiegroep 4. Let wel, hij gaat er in loon niet op achteruit.


Verlenging jaarcontract?

Het jaarcontract van een allround schilder loopt op 1 september 2013 af. Het bedrijf wil deze werknemer weer in dienst nemen, maar gezien zijn eerdere functioneren als schilder, dus een loongroep lager. Kan deze werknemer in de lagere loongroep worden geplaatst? Dus met  een lager loon vergeleken met het vorige, tijdelijke contract? 
Het contract is afgelopen en er wordt een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten. De inhoud van die nieuwe arbeidsovereenkomst wordt bepaald door wat werkgever en werknemer dan afspreken. Dat kan dus ook een andere functie met bijbehorende beloning zijn. Let op: ervaringsjaren in de sector worden wel meegenomen. 

Iedereen 5 ervaringsjaren?

In de garantieregeling staat dat iedereen die op 16-7-2012 werkzaam is in de bedrijfstak 5 ervaringsjaren heeft. Een 18-jarige werknemer, werkzaam als schilder en gediplomeerd, heeft per 1 januari volgens cao een uurloon van € 9,44. Geldt dat ook voor deze werknemer?
De ervaringsjaren gelden alleen voor de vakvolwassen werknemer en niet voor een leerling, die net zijn diploma heeft gehaald. Vakvolwassen is een werknemer die een diploma heeft en de functie in de volle breedte uitvoert. Meestal is dat pas na twee jaar het geval.

Hogere beloning structureel bij vervanging?

Een allround schilder vervangt de calculator die ziek is. De calculator komt na 7 maanden weer terug. Volgens de vervangingsregeling heeft iemand na 6 maanden vervanging definitief recht op het loon van de hogere functie. Wordt de allround schilder weer allround schilder, maar dan met het loon van de calculator? 
Volgens de garantieregeling in de cao wordt de hogere beloning structureel als de vervanging langer dan 6 maanden duurt. De commissie raadt aan om hiervoor in het bedrijf een passende oplossing te zoeken, bijvoorbeeld door vervanging niet langer dan 6 maanden te laten duren.

Loontrede erbij bij langdurig ziekteverzuim?

Een werknemer is langer dan 1 jaar ziek, in week 25 2014 kan geen beoordeling plaatsvinden. Krijgt de werknemer er dan wel een loontrede bij?

Bij langdurig ziekteverzuim en beoordeling spelen twee zaken:

  1. de werknemer is op het moment van beoordeling ziek => de beoordeling kan uitgesteld worden tot de werknemer weer beter is. Een eventuele trede kan met terugwerkende kracht worden toegekend.
  2. de werknemer heeft de beoordelingsperiode niet gewerkt => Als een redelijke periode wel is gewerkt, dan kan ook worden beoordeeld. De richtlijn is dat als iemand langer dan 6 maanden ziek is, de beoordeling eventueel kan worden opgeschort.

Levensloopregeling buiten beschouwing laten?

Is de bijdrage van 1,7% voor de levensloopregeling die aan werknemers wordt uitbetaald ook onderdeel van het vaste loon of blijft die buiten de indeling in het loongebouw? 
De levensloopbijdrage van 1,7% wordt niet meegenomen in de berekening van het vaste loon of de fuwatoeslag. Bij de indeling in het loongebouw kunt u deze dus buiten beschouwing laten.

Wat telt zwaarder?

Welke functie-elementen tellen het zwaarst bij de weging van een bedrijfseigen functie? Telt bijvoorbeeld leidinggeven zwaarder dan zelfstandig werken? 
Hierover is geen algemene uitspraak te doen. Bij de weging gaat het om het totaal beeld van de functie in vergelijking met de referentiefuncties. 

Wat te doen met WAO-ers en Wajong-ers?

Wat te doen met WAO-ers, Wajong-ers en anderen die werken met een verminderde loonwaarde, loondispensatie en dergelijke? Moeten die ook ieder jaar een trede omhoog? 
Hiervoor is geen algemene of uniforme regeling. In voorkomende gevallen wordt op individueel niveau dispensatie van de cao verleend, zoals dat in de oude loonstructuur ook het geval was. Reeds verleende dispensaties lopen gewoon door.

Wie bewijst aantal ervaringsjaren?

Wie moet bewijzen dat een werknemer ervaringsjaren heeft? En is er een maximum aan het aantal ervaringsjaren waar je rekening mee moet houden? 
De werknemer moet bewijzen dat hij de ervaringsjaren heeft. In artikel 21a, lid 9 van de cao is vastgelegd dat bij wisseling van werkgever met maximaal 5 ervaringsjaren rekening wordt gehouden.

Vanaf wanneer worden ervaringsjaren geteld?

Is het correct dat je een werknemer(vakvolwassen schilder) kan aannemen op 01-04-2013 op trede 5, als hij 16-07-2012 werkzaam was in de bedrijfstak ook al is hij al 20 jaar in de bedrijfstak werkzaam? 
Volgens artikel 21a, lid 9 van de cao wordt bij wisseling van werkgever rekening gehouden met maximaal 5 ervaringsjaren. Ook de werknemer die 20 jaar in de bedrijfstak werkzaam is heeft 5 ervaringsjaren, dus trede 5.

Welke rol speelt de winterstop?

In het Noorden komt het veel voor dat werknemers maar een deel van het jaar werken. Meestal van april tot november. Deze werknemers hoeven dan nooit beoordeeld te worden en gaan dan ook niet omhoog. Zijn de cao-partijen zich hiervan bewust? 
Ja, partijen zijn zich hiervan bewust, maar ook bedrijven met winterwerkloosheid moeten naar bevind van zaken handelen. Als een werknemer altijd terugkeert bij dezelfde werkgever, zal er ook voldoende informatie zijn om het functioneren te beoordelen.

Promotie naar een hogere functie?

Gaat de werknemer dan horizontaal naar de rechter kolom of kan/mag de werkgever een salaris zoeken dat dichtbij het “oude” salaris ligt, dus diagonaal naar beneden. 
Bij promotie naar een hogere functiegroep volgt inschaling op een trede die dichtbij het ‘oude’ salaris ligt, maar er nooit onder. Dat kan dus diagonaal naar beneden zijn, zodat de werknemer weer kan groeien. 

Vakvolwassen en de garantieregeling?

Een leerling-schilder was op 16 juli 2012 in de bedrijfstak werkzaam (als leerling) en besluit niet meer verder te leren. Heeft hij nu recht op 5 ervaringsjaren en dus indeling in het midden? 
Vakvolwassen is een werknemer als hij zijn diploma heeft gehaald, voldoende ervaringsjaren heeft (± 2 jaar) en de functie in de volle breedte uitvoert.

Prestatietoeslag in vast bedrag?

Wat te doen met prestatietoeslagen die niet in een percentage zijn uitgedrukt, maar in een vast bedrag? Blijven deze buiten het vaste loon dat voor de indeling in het loongebouw wordt gebruikt? 
Prestatietoeslagen in een vast bedrag worden ingebouwd in het nieuwe loongebouw tot aan het maximum van de loongroep. Blijft er dan nog een bedrag over, dan blijft dat een toeslag in een vast bedrag. Over deze toeslag hoeven de cao-verhogingen niet te worden toegepast (koude toeslag). Het wordt dus geen fuwatoeslag.

Onbelaste vergoeding optellen?

Een schilder ontvangt naast zijn loon en prestatieloon ook een onbelaste vergoeding. Als zijn onbelaste vergoeding bij het loon wordt opgeteld in de nieuwe regeling, scheelt dat een loontrede. Mag dat?

Nee. Een onbelaste vergoeding is bedoeld voor onkosten en is geen loon. Vergoedingen voor onkosten worden niet meegenomen in het loon voor de bepaling van de trede in het loongebouw.
Ook na indeling in het nieuwe functie- en loongebouw zal een werkgever de onbelaste vergoeding gewoon naast het loon moeten blijven betalen. Dat is namelijk een afspraak tussen werknemer en werkgever die door het nieuwe functie- en loongebouw niet verandert.

Inclusief fuwatoeslag?

Gaan loonsverhoging, pensioenopbouw, vakantiegeld en eventuele uitkeringen allemaal over het gehele loon inclusief de fuwatoeslag? 
Loonsverhoging, pensioenopbouw, vakantiegeld en eventuele uitkeringen gaan allemaal over het gehele loon inclusief de fuwatoeslag.

Hogere loongroep tijdens tijdelijke hogere functie?

We hebben in ons bedrijf tijdelijk een voorman op een project nodig en willen een van onze medewerkers dat laten doen. Het is dus geen vervanging, maar een nieuwe functie. Moeten we hem dan ook volgens de hogere loongroep belonen? En geldt dan ook dat deze beloning na 6 maanden definitief is? Dit lezen we in artikel 21a lid 10 van de cao. 
Het werken in een hogere functie moet substantieel en structureel zijn. Is dat het geval? Dan volgt beloning volgens de hogere schaal en is artikel 21a lid 10 van toepassing.

Hoe worden overwerkvergoedingen berekend?

Onder de ‘oude’ cao werden vergoedingen voor overwerk, consignatie, verschoven uren en ploegendienst berekend over het grondslaguurloon, dus niet over de prestatietoeslag. Hoe gaat dit na invoering van het nieuwe functie- en loongebouw?

De vergoedingen voor overwerk, verschoven uren, consignatiedienst en ploegendienst worden na invoering van de nieuwe functie- en loonstructuur op 1 april 2013 berekend over het feitelijke uurloon, tenzij dit hoger is dan het midden van de schaal. In dat geval geldt het midden van de schaal van de betreffende loongroep. 


Hoe past winkelpersoneel in het functie- en loongebouw?

Winkelpersoneel is moeilijk in te passen in het nieuwe loongebouw. Vooralsnog blijft winkelpersoneel daarom buiten het nieuwe functie- en loongebouw en hoeft u winkelpersoneel niet in te delen. Cao-partijen komen hier na de zomer van 2013, als er een akkoord is voor een nieuwe cao, hierop terug.


  


Wat verandert er voor mij?

Wat betekent het voor mij? Wanneer krijg ik een hoger loon? Waarop word ik beoordeeld? Wat gebeurt er als ik van werkgever wissel? vragen en antwoorden

 

Voor werknemers:
Weten waar je staat

Het functiegebouw kent zeven functiefamilies met in totaal 36 functies. Je wordt ingedeeld in het functiegebouw op basis van wat je doet en hoe je het doet. Elke functie hoort bij een functiegroep. Die functiegroep krijgt een plek in het loongebouw. Ontdek in 4 stappen waar je staat!

start